Time Attendance ระบบประมวลผลเวลาทำงาน

ระบบที่เพิ่มความสะดวก สำหรับฝ่ายบุคคลในการตรวจสอบพฤติกรรมเวลาเข้า - ออก และเวลาทำงานของพนักงาน อ่านข้อมูลจากเครื่องบันทึกเวลาได้ทุกรูปแบบและทุกยี่ห้อ  หรือการใช้ Bplus Check-IN  คำนวณผลอย่างอัตโนมัติทุกเงื่อนไขตามระเบียบของกิจการ สามารถรองรับพนักงานที่มีตารางทำงานหรือกะทำงานคงที่ได้ เช่น พนักงานส่วนสำนักงาน หรือพนักงานที่มีกะทำงานไม่คงที่ หรือมีการสลับกะ ควงกะ ควบกะ เช่น โรงพยาบาล โรงงาน เพื่อลดขั้นตอนการบันทึกข้อมูลของฝ่ายบุคคลตลอดจนการลดระยะเวลาในการคำนวณหาข้อมูลการขาด ลา มาสาย และค่าล่วงเวลาต่างๆ โดยเพียงแต่โอนข้อมูลจากเครื่องบันทึกเวลา โปรแกรมจะสามารถคำนวณสรุปเป็นจำนวนของวันมาทำงาน, จำนวนของการสาย, การลากลับก่อน, จำนวน OT, หรือเงินเพิ่มเงินหักอื่นๆ โดยคำนวณตามขั้นตอนที่สร้างขึ้นจากกฏระเบียบของแต่ละบริษัท มีความยืดหยุ่นสูง ซึ่งจะช่วยลดเวลาที่ใช้ไปในการสรุปบัตรลงเวลาของพนักงานแต่ละคน เพื่อใช้คำนวณเงินเดือน มีรายงานแสดงตารางการทำงาน และโอนข้อมูลไปยังระบบเงินเดือน

  • โปรแกรมเงินเดือน Business Plus
    39,000.00 ฿
    45,000.00 ฿  (-13%)
Visitors: 1,330,847